Hyppää sisältöön

Yrityksen tehokkuudesta

Itse arvostan yrityksestä itsestään kertovia tunnuslukuja sijoittamisessa kuin lukuja kuten P/E tai P/B, jotka ovat sidottu markkinahintaan ja joilla pyritään enemmän etsimään ns. halpoja yhtiöitä. Jos noista kahdesta tunnusluvusta pitäisi valita, niin P/B olisi luku jota käyttäisin, koska luku on hieman kestävämpi syklisiä liikeitä vastaan kuin P/E.

Mutta tässä bloggauksessa en yritä alkaa analysoimaan syvällisemmin noita kahta kurssisidonnaista lukua, vaan olen kiinnostunut enemmän arvoista, jotka todella kertovat yrityksestä jotain. Omasta mielestäni - osinkosijoittajana - jokainen osto tapahtumapäätös pitää sitoutua tietoon, miten luotettava yrityksen tulevaisuus on. Toki tunnustan käyttäväni trendikäyrää miettiessäni, miten muut ovat menneisyydessä arvioineet yritystä - mutta lopullisen ostopäätöksen teen kuitenkin taloudellisten tietojen perusteella.

Yrityksen koon ja tehokkuuden voi mitata perustunnusluvuilla, jotka ovat tuttuja kaikille laskentatoimea harrastaneille. Mielenkiintoisia tunnuslukuja ovat luvut, jotka kertovat yrityksen tehokkuudesta jotain. Tässä on jotakin ajatuksia ja tietoja joistakin luvuista. Tunnuslukujen lista on suuri, mutta jostakin pitää aina aloittaa.

Yrityksen Koosta kertovat tunnusluvut

Yrityksen koon tunnusluvut löytyvät suoraan Taseesta ja Tuloslaskelmasta.

Tunnetuin yrityksen koosta kertova luku on luonnollisesti ihan liikevaihto (revenue). Sitä suurempi liikevaihto sitä suurempi yritys. Mutta yksin luku ei kerro mitään yrityksen todellisesta koosta. Katsomalla henkilöstömäärää saa jo paremman kuvan yhdessä liikevaihdon kanssa, miten kookas yritys on, sillä voihan olla että pienellä yrityksellä on valtava liikevaihto.

Toisaalta yrityksen 'koko' on suhteellinen käsite. Eli toimialoilla on erillainen työvoimatarve verrattuna tuottoon. Koon ymmärtämiseen vaaditaan myös toimialan ymmärtämistä. Metsämarjakeräystä harrastava yritys vaatii aivan toisella tavalla työvoimaa kuin palvelinkeskus, jossa monet työt ovat automatisoituja.

Yrityksen tehokkuus.

Yrityksen tehokkuudesta kertovia tunnuslukuja on monia. Tässä on luettolo joistakin.

Jalostusarvo.

Jalostusarvo kertoo, miten paljon lisäarvoa yritykselle on syntynyt hakituista tuotteista tai palveluista. Käsite Value Added, miten tätä käännetään englanniksi, ei täysin vastaan Suomen käsitettä Jalostusarvo, koska Jalostusarvon käsite riippu hieman erillaisista laskutavoista, joita kaikki kutsutaan nimellä Value Added.

\begin{equation*} Jalostusarvo = Liiketulos - KäyttöomaisuudenMyyntivoitot + Poistot + Henkilöstökulut. \end{equation*}

Jalostusarvoa ei todennäköisesti löydy taseesta eikä tuloslaskelmasta, joten jos tämän arvon haluaa tietää, niin se todennäköisesti täytyy itse laskea.

Käyttöpääoma (Working capital)

Käyttöpääoma kertoo miten paljon käyttörahoitustarvetta yrityksellä on.

\begin{equation*} Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot \end{equation*}

Käyttöpääoma on siinä mielessä helppo tunnusluku, että se löytyy taselaskelmasta, ainakin ulkomaalaisten yhtiöiden tapauksessa.

\begin{equation*} Käyttöpääoma% = /frac{Käyttöpääoma}{Liikevaihto} \end{equation*}

Käyttöpääomaprosentti kertoo miten paljon yritys tarvitsee rahoitusta, mikäli haluaa kasvaa. Eli tämän avulla voi päätellä jotain yhtiön mahdollisesta tulevaisuudesta.

Pääoman kiertonopeus.

Pääoman kiertonopeus kertoo yrityksen pääoman tuottavuudesta. Sitä pienempi arvo, sitä lyhyemmän ajan pääomat ovat sidottu tuotantoon.

\begin{equation*} PääomanKiertoNopeus = /frac{liikevaihto}{OikaistuTase} * 100 \end{equation*}

Luku on prosenttiluku, joka luonnollisesti on suhteutettava myös toimialaan.

Henkilöstö tehokkuuden mittarina.

Yrityksen henkilöstössä on monenlaista väkeä, joilla on erillaisia tehtäviä. Eli mitattaessa yrityksen tulosta henkilöstön määrän suhteen, niin luku on tietenkin vain keskiarvo tehokkuudesta. Henkilöstöön sidottujen tunnuslukujen ymmärtäminen vaatii toimialan ymmärtämistä. Automaattisesti näitä tunnuslukuja ei voi käyttää minkä tahansa yrityksen tilanteen vertaamiseen mihin tahansa yritykseen.

Henkilöstöön sidottuja tunnuslukuja ovat esimerkiksi.

\begin{equation*} Henkilöstökuluvertailu = /frac{HenkilöstöKulut}{HenkilöstönMäärä} \end{equation*}
\begin{equation*} Liikevaihtovertailu = /frac{Liikevaihto}{HenkilöstönMäärä} \end{equation*}
\begin{equation*} Nettotulosvertailu = /frac{NettoTulos}{HenkilöstönMäärä} \end{equation*}
\begin{equation*} Velanmäärävertailu = /frac{NettoVelka}{HenkilöstöMäärä} \end{equation*}

Nämä suhdeluvut kertovat jotain yrityksen tehokkuudesta ja yritykseen sijoitetuista rahasummista.

Henkilöstön tuottavuudesta kertoo Jalostusarvon ja henkilöstökulujen suhdeluku.

HenkilöstönTuottavuus = frac{JalostusArvo}{HenkilöstöKulut}

Toteamus.

Kirjanpidollisista arvoista voi päätellä paljon yrityksen tilasta ja sen tulevaisuudesta. Sijoittamisen yksi kulma kivi onkin yriksen kirjanpidollisiin arvoihin tutustuminen. Jos tietää yrityksen tulevaisuuden olevan turvallinen, niin sijoittaminen on turvallisempaa huolimatta siitä, miten yhtiön kursin trendi on liikkunut. Osakkeiden hinnat liikkuvat pörssissä omalla painollaan ja niillä ei välttämättä ole tarkkaa sidosta yhtiön todelliseen tilaan.

Netti on täynnä kaikenlaisia ennusteluita, joten paras tapaa ennustaa asioita, on perehtyä sijoituskohteeseen ja ennustaa itse ja tehdä päätökset omien ennusteiden mukaan.

Kommentit

Comments powered by Disqus